Dom i Høyesterett - skatterettslig bedømmelse av vederlag

Høyesterett avsa 9. oktober 2008 dom i sak om gyldighet av ligning, jf. ligningsloven § 8-1.

Avgjørelse    16. oktober 2008    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 9. oktober 2008 dom i sak om gyldighet av ligning, jf. ligningsloven § 8-1.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fra overligningsnemnda. Sentralt står den skatterettslige bedømmelsen av vederlaget for et enkeltmannsforetak, der selger tok ansettelse hos kjøper. Hovedspørsmålet er om deler av vederlaget - som skattyterne har oppgitt som forretningsverdi - må bedømmes som forskuddsbetaling av lønn til selgeren. Staten ved Skatt øst frifunnet i lagmannsretten, anken forkastet av Høyesterett.