Dom i Høyesterett - skyldspørsmålet ved oppbevaring av narkotika

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder anker over lagmannsrettens lovanvendelse ved domfellelse for ulovlig oppbevaring av narkotika etter straffeloven § 162. Ankene til Høyesterett forkastet.

Avgjørelse    22. oktober 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder anker over lagmannsrettens lovanvendelse ved domfellelse for ulovlig oppbevaring av narkotika etter straffeloven § 162. Ankene til Høyesterett forkastet.