Dom i Høyesterett - Slag og spark mot polititjenestehund.

Høyesterett avsa 4. juni 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om slag og spark mot en polititjenestehund som ble benyttet av politiet under en pågripelse, ble rammet av straffeloven § 127.

Avgjørelse    10. juni 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 4. juni 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om slag og spark mot en polititjenestehund som ble benyttet av politiet under en pågripelse, ble rammet av straffeloven § 127.

Bakgrunnen for saken var en pågripelse av en mann, A, som under pågripelsen slo og sparket polititjenestehunden som var med. A ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 127, men ble i tingretten frifunnet fordi det var rimelig tvil om As forsett. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som under dissens kom til samme resultat, da retten mente at vold mot polititjenestehund ikke ble rammet av straffeloven § 127. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over lovanvendelsen. Høyesterett kom til at polititjenestemannen og hunden i slike tilfeller opptrådte som en enhet, og at et angrep på hunden måtte bedømmes på samme måte som et angrep på tjenestemannen. Dette gjaldt selv om angrepet bare var ment å ramme hunden, og ikke tjenestemannen. Høyesterett tok anken til følge og opphevet lagmannsrettens dom med ankeforhandling.