Dom i Høyesterett  - Søksmålsadgang for loddeier i svensk dødsbo

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak om en loddeier i et svensk dødsbo kan fremme søksmål for norsk domstol i eget navn, men til fordel for det svenske dødsboet, herunder etter hvilket lands lov dette spørsmålet skal avgjøres.

Avgjørelse    30. oktober 2008    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak om en loddeier i et svensk dødsbo kan fremme søksmål for norsk domstol i eget navn, men til fordel for det svenske dødsboet, herunder etter hvilket lands lov dette spørsmålet skal avgjøres.

Et viktig prinsipp for lovvalget i internasjonal arverett er hensynet til boets enhet og universalitet. Det er ikke ønskelig at en bobehandling må skje i flere land eller etter flere lover. Den nordiske dødsbokonvensjonen søker å gjennomføre dette prinsippet. Skulle loddeiers søksmålkompetanse avgjøres av ulike domstollands rett, ville det øke risikoen både for ulike avgjørelser og for usikkerhet om rettskraft og anerkjennelse av avgjørelsene i det landet der skiftet foregår. Høyesterett konkluderte etter dette med at svensk rett bestemte vilkårene for loddeiers rett til å anlegge sak på boets vegne.