Dom i Høyesterett - Spørsmål om GHB skal regnes som narkotika

Høyesterett avsa 12. juni 2009 dom HR-2009-1205-A i sak om hvorvidt gammabutyrolakton (GBL), som ikke står på narkotikalisten, er derivat av gammahydroksybutyrat (GHB), som er oppført på listen, slik at stoffet skal regnes som narkotika etter narkotikaforskriften § 2 andre ledd.

Avgjørelse    23. juni 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 12. juni 2009 dom HR-2009-1205-A i sak om hvorvidt gammabutyrolakton (GBL), som ikke står på narkotikalisten, er derivat av gammahydroksybutyrat (GHB), som er oppført på listen, slik at stoffet skal regnes som narkotika etter narkotikaforskriften § 2 andre ledd.

De tiltalte hadde importert store mengder GBL fra Kina. GBL er ikke brukbart som narkotika, men det står på legemiddellisten og kan ikke importeres eller omsettes engros uten tillatelse. I Norge ble stoffet omdannet til GHB og solgt i kroppsbyggermiljøet. GHB har vært oppført på narkotikalisten siden juli 2000. Det benyttes som rusmiddel og som kosttilskudd. Spørsmålet i saken var om GBL kunne anses som et derivat av GHB og dermed anses som narkotika etter regelen i narkotikaforskriften § 2 andre ledd. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten og fant at en slik synsmåte ville innebære en utvidende fortolkning av bestemmelsen som ville være i strid med EMK artikkel 7.

Høyesterett avsa ny straffutmåling for de fire tiltalte basert på legemiddelloven § 31 første ledd for importen av GBL og på straffeloven § 162 for omsetning av GHB. De tiltalte fikk redusert straffene vesentlig på grunn av lang saksbehandlingstid.