Dom i Høyesterett - spørsmål om sykdom som følge av matforgiftning er yrkesskade

Høyesterett avsa 20. november 2009 dom HR-2009-2191-A om hvorvidt reaktiv artritt pådratt etter matforgiftning på tjenestereise i utlandet kunne godkjennes som yrkesskade eller likestilt yrkessykdom.

Avgjørelse    25. november 2009    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 20. november 2009 dom HR-2009-2191-A om hvorvidt reaktiv artritt pådratt etter matforgiftning på tjenestereise i utlandet kunne godkjennes som yrkesskade eller likestilt yrkessykdom.

Etter å ha spist lunsj på et hotell i Saudi-Arabia ble A matforgiftet. Kort tid senere fikk han leddsmerter, og disse har vedvart. A har fått diagnosen reaktiv artritt. Sykdommen ble meldt som yrkesskade, men A fikk ikke medhold i Trygderetten eller i lagmannsretten.

Høyesterett var enig i at sykdommen ikke kunne falle inn under folketrygdloven § 13-3 da hendelsesforløpet ikke hadde noe preg av ulykke. Derimot ga et flertall på tre dommere A medhold i at tilfellet falt inn under folketrygdloven § 13-4 jf. yrkessykdomsforskriften § 1 bokstav H nr. 2. Det aktuelle alternativet i forskriften lyder "ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare". Flertallet mente at det ikke forelå tilstrekkelig sterke holdepunkter for å tolke dette alternativet i forskriften snevrere enn det en naturlig språklig forståelse ga grunnlag for. Også smitte påført i geografiske områder med særskilt sykdoms- eller smittefare måtte dermed anses for å omfattes av forskriften. Trygderettens vedtak ble kjent ugyldig.