Dom i Høyesterett - spørsmål om uforholdsmessig utvisningsvedtak

Høyesterett avsa 13. november 2009 dom HR-2009-2152-A i sak om utvisning av utlending med bosettingstillatelse er uforholdsmessig etter utlendingsloven § 30 tredje ledd.

Avgjørelse    23. november 2009    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 13. november 2009 dom HR-2009-2152-A i sak om utvisning av utlending med bosettingstillatelse er uforholdsmessig etter utlendingsloven § 30 tredje ledd.

 En mann fra Iran, f. 1980 kom til Norge som 14-åring, og fikk innvilget bosettingstillatelse i 1998. Etter to straffedommer i hhv. 2003 og 2005 ble han utvist for en tidsbegrenset periode på fem år. Straffesakene gjaldt flere alvorlige voldsforbrytelser og trusler mot et vitne for at han skulle endre forklaring i en straffesak mot tiltalte.

 Høyesterett uttalte at på bakgrunn av utvistes alder ved ankomst til Norge, hans lange botid, hans familiære tilknytning og hans utdannelse og yrkesbakgrunn, var det grunn til å tro at han hadde en sterk kulturell og sosial tilhørighet til Norge, og at det ville være belastende for ham å reetablere seg i Iran. Samtidig var det grunn til å anta at han også har tilknytning til Iran, etter å ha bodd der til han var nesten 14 år. Hans tilfelle lå i ytterkanten av den gruppen hvor "den klare hovedregelen [er at det] anses som uforholdsmessig å utvise", jf. Ot.prp.nr.75 (2006-2007) side 293. På bakgrunn av den alvorlige kriminaliteten kom Høyesterett til at vedtaket om utvisning for fem år ikke var uforholdsmessig.