Dom i Høyesterett - spørsmål om fritak for merverdiavgift

Høyesterett avsa 19. desember 2002 enstemmig dom i sak om gyldigheten av vedtak om nektelse av fritak for merverdiavgift for utenlandsregistrert luftfartøy.

Avgjørelse    7. januar 2003    👤Knut Davidsen   

Tre oljeselskaper og to flyselskaper krevde fritak for merverdiavgift for drivstoff for fly i innenriks fart, men fikk ikke medhold i Høyesterett. Les dommen her