Dom i Høyesterett - straff for offentliggjorte fotografier

Høyesterett avsa 23. mars 2004 dom i sak om redaktørene i Dagbladet og Aftenposten kunne straffes for uten samtykke å ha offentliggjort fotografier av A på vei ut av rettslokalet etter domfellelsen i herredsrett i 2001.

Avgjørelse    24. mars 2004    👤Knut Davidsen   

Begge redaktørene ble dømt for overtredelse av domstolloven § 198 tredje ledd jf. § 131a første ledd annet punktum, til en bot på 10.000 kr., subsidiært fengsel i 15 dager. De ble frifunnet for kravet om oppreisning.

Redaktørene og fotografene ble frifunnet i tingretten, som ut fra en helhetsvurdering av situasjonen kom til at det forelå så særegne hensyn at fotograferingsforbudet i domstolloven § 131a ikke kunne komme til anvendelse. Det ble særlig vist til at fotograferingen skjedde etter at A var blitt pågrepet etter domfellelsen, og at en slik pågripelse måtte anses som en ny rettslig og faktisk situasjon. Det ble heller ikke funnet grunnlag for å idømme oppreisning. Denne avgjørelsen ble anket direkte til Høyesterett av påtalemyndigheten ved riksadvokaten for så vidt gjaldt redaktørene.