Dom i Høyesterett - straff for skade ved behandling hos healer

Høyesterett avsa 4. mai 2006 dom i sak som gjaldt utmåling av straff og idømmelse av oppreisning for grovt uaktsom forvoldelse av betydelig skade under utøvelse av virksomhet som healer.

Avgjørelse    8. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at en pasient under behandling hos en healer fikk så mange kaliumtabletter at hun ble forgiftet, noe som medførte varig arbeidsuførhet. Healeren ble i tingrett og lagmannsrett dømt til 5 måneders fengsel, hvorav 90 dager betinget, fradømt retten for alltid til å ta syke i kur og dømt til å betale pasienten oppreisning med kr 50.000. Healeren anket til Høyesterett over lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffutmålingen og rettighetstapet og tilkjennelse av oppreisning til fornærmede. Høyesterett reduserte straffen til 60 dagers ubetinget fengsel, men anken for øvrig ble forkastet.