Dom i Høyesterett - Straffbart å "føre" en motorbåt i alkoholpåvirket tilstand når man er gått tom for drivstoff?

Høyesterett avsa 3. juni 2010 dom HR-2010-952-A hvor spørsmålet var om fritids- og småbåtlovens § 33 mot å føre småbåt i alkoholpåvirket tilstand får anvendelse når båtens motor ikke kan brukes fordi den er gått tom for drivstoff.

Avgjørelse    8. juni 2010    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 3. juni 2010 dom HR-2010-952-A hvor spørsmålet var om fritids- og småbåtlovens § 33 mot å føre småbåt i alkoholpåvirket tilstand får anvendelse når båtens motor ikke kan brukes fordi den er gått tom for drivstoff.

Tiltalte var ute i en 14 fots fritidsbåt da han fikk motorstans fordi motoren gikk tom for bensin. Båten ble liggende og drive, og tiltalte ringte etter hjelp. Mens han ventet på hjelp, som kom etter ca 1 1/2 time, drakk han etter det opplyste 10 – 12 halvlitere øl.

Høyesterett fant som tingretten og lagmannsretten at småbåtloven § 33 første ledd kunne anvendes på forholdet. Det ble lagt til grunn at båten ikke endret karakter da den gikk tom for drivstoff; båten hadde fortsatt motor som fremdriftsmiddel. Med støtte blant annet i lovens forarbeider ble det også lagt til grunn at tiltalte var ”fører” av båten også etter at motoren stanset.