Dom i Høyesterett - strafferettslig jurisdiksjon, skimmingutstyr

Høyesterett avsa 14. oktober 2010 dom HR-2010-1745-A som særlig gjaldt spørsmålet om anskaffelse og/eller tilvirkning av utstyr for skimming, som en utlending hadde foretatt i utlandet og deretter brakt til Norge, kunne straffes i Norge, jf. straffeloven § 186 sammenholdt med § 12 andre ledd.

Avgjørelse    19. oktober 2010    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 14. oktober 2010 dom HR-2010-1745-A som særlig gjaldt spørsmålet om anskaffelse og/eller tilvirkning av utstyr for skimming, som en utlending hadde foretatt i utlandet og deretter brakt til Norge, kunne straffes i Norge, jf. straffeloven § 186 sammenholdt med § 12 andre ledd.

En rumensk statsborger ble stanset i tollkontroll da han i Oslo kjørte i land fra en ferge som kom fra Danmark. Under kontrollen ble det avdekket diverse utstyr som kunne brukes til skimming. Tiltalte ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i 9 måneder for overtredelse av straffeloven § 186. Borgarting lagmannsrett fastsatte straffen til 1 år og 3 måneder. Tiltalte anket til Høyesterett over lagmannsrettens straffutmåling, mens påtalemyndigheten anket over inndragningsavgjørelsen for så vidt bilen ikke ble inndratt. Høyesteretts ankeutvalg tillot begge ankene fremmet.

Høyesterett kom til at tingrettens og lagmannsrettens dommer måtte oppheves og saken avvises fra domstolene. Høyesterett uttalte at selv om overtredelse av § 186 reelt sett utgjør en forberedende handling til senere forbrytelser ved produksjon av falske kort og senere misbruk av dem, er overtredelse av § 186 en selvstendig forbrytelse. Et eventuelt senere misbruk medfører selvsagt at straffen skjerpes, men det begrunnes i de senere overtredelsene og ikke i overtredelsen av § 186. Den straffbare handlingen hadde dermed utelukkende gjerningssted i utlandet og ikke i Norge. Dermed er ikke en eventuell overtredelse fra tiltaltes side undergitt norsk strafferettslig jurisdiksjon.