Dom i Høyesterett - Straffutmåling for enkeltstående tilfelle av menneskesmugling

Høyeserett avsa 29. juni 2009 dom HR-2009-1354-A om utmåling av straff for en mann som hadde hjulpet en tidligere nabos sønn til Norge uten å ha noen hensikt om vinning, jf. utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b.

Avgjørelse    1. juli 2009    👤Beate Kronen

Høyeserett avsa 29. juni 2009 dom HR-2009-1354-A om utmåling av straff for en mann som hadde hjulpet en tidligere nabos sønn til Norge uten å ha noen hensikt om vinning, jf. utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b.

Mannen hadde blitt oppringt av sin tidligere nabo i Iran og bedt om å hjelpe hans sønn som hadde flyktet fra Iran fordi han var truet på livet. Sønnen befant seg da i Frankrike. Mannen dro til Frankrike, og reiste sammen med sønnen til Oslo bussterminal hvor de ble pågrepet i forbindelse med tollvesenets rutinekontroll.

Høyesterett viste til at hjelp til ulovlig innvandring uten vinnings hensikt først ble straffbart i Norge ved en lovendring i 2005. Den form for hjelp til ulovlig innvandring som det her er tale om, er av en annen karakter enn menneskesmugling som skjer i vinnings hensikt eller gjennom organiserte nettverk. Straffen bør derfor være vesentlig lavere enn i slike saker.

Men fordi ulovlig innvandring er et betydelig samfunnsproblem, fant Høyesterett at allmennpreventive hensyn tilsier en følbar reaksjon. Høyesterett reduserte straffen fra 120 dager fengsel til 60 dager. Én dommer stemte for samfunnsstraff.