Dom i Høyesterett - straffutmåling for familievold

Høyesterett avsa 14. januar 2011 dom HR-2011-94-A om straffutmåling for en far som hadde mishandlet sin sønn. Det var særlig spørsmål om første eller annet ledd i straffeloven § 219 kom til anvendelse.

Avgjørelse    21. januar 2011    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 14. januar 2011 dom HR-2011-94-A om straffutmåling for en far som hadde mishandlet sin sønn. Det var særlig spørsmål om første eller annet ledd i straffeloven § 219 kom til anvendelse.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Lagmannsretten hadde funnet bevist fire tilfeller av vold mot sønnen, hvorav ett av tilfellene var grovt. Faren hadde lagt ledningen til en mobiltelefonlader rundt halsen på sønnen og strammet til så gutten trodde han skulle bli kvalt. Derimot fant lagmannsretten det ikke bevist at sønnen hadde levd i et ”terrorregime” – voldshandlingene ble sett som enkeltstående tilfeller av mishandling.

Høyesterett fant at kjerneområdet for straffeloven § 219 er tilfeller av vedvarende og gjentakende mishandling, men at enkeltepisoder kan omfattes hvis de er tilstrekkelig grove. Å anvende annet ledd på enkeltepisoder, vil i første rekke være aktuelt der mishandlingen har ført til død eller betydelig skade, selv om ordlyden ikke utelukker at også andre tilfeller kan omfattes.

Slik lagmannsretten hadde beskrevet volden A hadde utsatt sin sønn for, var det ikke grunnlag for å anvende § 219 annet ledd. Anken ble forkastet.