Dom i Høyesterett - straffutmåling for grov menneskehandel til prostitusjon

Høyesterett avsa 9. juni 2010 dom HR-2010-982-A om straffutmåling for to menn som var tiltalt for å ha medvirket til å legge til rette for utnyttelse av fornærmede, som var under 18 år, til prostitusjon.

Avgjørelse    16. juni 2010    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 9. juni 2010 dom HR-2010-982-A om straffutmåling for to menn som var tiltalt for å ha medvirket til å legge til rette for utnyttelse av fornærmede, som var under 18 år, til prostitusjon.

 

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Fornærmede var en jente fra X som var 17 år og seks uker da hun kom til Norge. Ved innreisen ble det benyttet falsk dokumentasjon med tillatelse til å reise inn i Schengenområdet, og det ble forevist pass utstedt i annet navn.

Det var ikke funnet bevist at de domfelte hadde fremskaffet innreisedokumentene, og derfor lagt til grunn at en eller andre personer hadde vært bakmenn i organiseringen. Men begge hadde medvirket til å legge forholdene til rette for at fornærmede ble utnyttet til prostitusjon i Norge. Hun var på tidspunktet for det straffbare forhold under 18 år, og lagmannsretten hadde ved straffutmålingen lagt til grunn at hun også for øvrig befant seg i en sårbar situasjon.

De to var dømt til fengselsstraff på henholdsvis 3 år og 3 måneder og 2 år og 10 måneder. Straffene inkluderte for begge også andre forhold. Isolert utgjorde straffene for overtredelse av straffeloven § 224 henholdsvis 3 år og 2 måneder og 2 år og 9 måneder.

Høyesterett forkastet ankene fra de domfelte. Det ble lagt vekt på at det etter at Høyesterett traff avgjørelsen i Rt. 2006 side 111, hadde skjedd en utvikling både nasjonalt og internasjonalt i synet på straffverdigheten av menneskehandel til prostitusjon, og at dette ikke minst gjorde seg gjeldende i tilfeller hvor straffeloven § 224 fjerde ledd kommer til anvendelse på grunn av at fornærmede er under 18 år.