Dom i Høyesterett - straffutmåling for grovt heleri

Høyesterett avsa 12. september 2011 dom HR-2011-1690-A om straffutmåling for grovt heleri og anvendelse av straffeloven § 317 fjerde ledd.

Avgjørelse    19. september 2011    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 12. september 2011 dom HR-2011-1690-A om straffutmåling for grovt heleri og anvendelse av straffeloven § 317 fjerde ledd.

En tidligere ustraffet mann hadde stilt sin leilighet til disposisjon for lagring av tyvgods. Til sammen 117 gjenstander som stammet fra ett grovt tyveri fra person og fra ni grove tyverier fra boliger. 40 av gjenstandene var taksert til kr 160.000. Tyveriene var utført av fem chilenske statsborgere uten tilknytning til Norge og tiltalte hadde latt to av dem bo hos seg.

Ved anvendelsen av straffeloven § 317 fjerde ledd går det frem av forarbeidene at det skal ses hen til ”hvilken rolle heleren eller hvitvaskeren har hatt i det store bildet”. Høyesterett uttalte at boliginnbrudd skaper stor utrygghet blant folk og har likhetstrekk med integritetskrenkelser. Det er derfor viktig at straffen for helerier i forbindelse med slike innbrudd reflekterer det samfunnsskadelige i virksomheten. Straffen ble – etter fradrag for tilståelsesrabatt – satt til fengsel i ni måneder.