Dom i Høyesterett - straffutmåling for kursmanipulering ved verdipapirhandel

Høyesterett avsa 16. januar 2009 dom i sak om straffutmåling for overtredelse av bestemmelsene i verdipapirhandelloven om kursmanipulering og god forretningsskikk.Straffutmålingen omfattet også grovt trygdebedrageri og falsk forklaring i forbindelse med dette.

Avgjørelse    21. januar 2009    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 16. januar 2009 dom i sak om straffutmåling for overtredelse av bestemmelsene i verdipapirhandelloven om kursmanipulering og god forretningsskikk.Straffutmålingen omfattet også grovt trygdebedrageri og falsk forklaring i forbindelse med dette.

Tiltalte hadde sørget for salg av aksjer i et selskap i sluttauksjonen den 30. desember 2004 til en kurs som lå klart under siste handelskurs før sluttauksjonen. Slik hadde han påvirket kursen på aksjene til et kunstig lavt nivå. Dette hadde han gjort fordi hans verdipapirfond allerede hadde solgt aksjer de ikke eide i samme selskap, og nå ønsket å kjøpe til en lavere pris for å tjene på salget, såkalt ”shortsalg”. Spørsmål om straffutmåling for kursmanipulering hadde ikke vært behandlet av Høyesterett før. Høyesterett fant at  forbudsbestemmelsene mot innsidehandel og mot kursmanipulering har samme funksjon. Hensikten er å hindre undergraving av tilliten til handelen i verdipapirmarkedet og dermed verne om verdipapirmarkedets funksjon som finansieringskilde for næringslivet. De allmennpreventive hensyn får samme betydning ved kursmanipulering som ved innsidehandel. Høyesterett vurderte forholdet som alvorlig, og fant at det i utgangspunktet burde utmåles en ubetinget fengselsstraff på seks måneder.

I tillegg ble tiltalte dømt for grovt bedrageri overfor NAV av kr. 279.000 og for falsk forklaring, og Høyesterett fant at passende straff for dette er fengsel i fem måneder. Trygdeforvaltningens behandling av saken hadde imidlertid tatt uforholdsmessig lang tid, noe som tilsa at en del av straffen burde gjøres betinget. Samlet ble straffen satt til fengsel i ti måneder hvorav 120 dager betinget.