Dom i Høyesterett - straffutmåling for vold mot politiet

Høyesterett avsa 27. september 2010 dom HR-2010-1611-A hvor det var spørsmål om en kvinne på 19 år kunne idømmes samfunnsstraff for overtredelse av straffeloven § 127 første ledd, straffeloven § 326 og politiloven § 30 nr. 1 jf. § 5.

Avgjørelse    29. september 2010    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 27. september 2010 dom HR-2010-1611-A hvor det var spørsmål om en kvinne på 19 år kunne idømmes samfunnsstraff for overtredelse av straffeloven § 127 første ledd, straffeloven § 326 og politiloven § 30 nr. 1 jf. § 5.

Etter et slagsmål med mange involverte hvor politiet hadde kommet til, satte kvinnen seg inn i politibilen hvor hennes kjæreste var blitt plassert. Da politibetjenten ville ha henne ut igjen, satte hun seg til motverge og slo en gang og sparket gjentatte ganger. Lagmannsretten viste til at den klare hovedregel ved vold mot politiet er at det skal idømmes ubetinget fengselsstraff, og satte straffen til fengsel i 18 dager.

Høyesterett uttalte at det er sterke allmennpreventive hensyn som ligger til grunn for den etablerte praksisen om ubetinget fengselsstraff som hovedregel ved overtredelse av straffeloven § 127. Det at det dreier seg om en ung lovbryter, og at det ikke foreligger skjerpende omstendigheter, endrer ikke dette. Regelen er imidlertid ikke absolutt. Samfunnsstraff vil kunne anvendes ved ”spesielle forhold som med tyngde taler for slik straff”. I dette tilfellet viste Høyesterett til at domfelte hadde slitt med skolegangen siden barneskolen, og hadde store problemer med å etablere en ordnet og strukturert hverdag. Det var usikkert hvilken virkning fengselsstraff ville ha på henne, mens samfunnsstraff derimot ville kunne gi henne mulighet til trening i og hjelp til etablering av en strukturert og ordnet tilværelse. Straffen ble satt til 43 timer samfunnsstraff subsidiært 20 dager fengsel.