Dom i Høyesterett - straffutmåling gjengangerkriminalitet

Høyesterett avsa 21. september 2005 dom i sak om straffutmåling for flere tilfeller av voldskriminalitet begått av en person som var dømt en rekke ganger for lignende kriminalitet, jf. straffeloven § 61. Dissens.

Avgjørelse    22. september 2005    👤Knut Davidsen   

Tingretten dømte tiltalte til fengsel i 2 år og 9 måneder, men etter anke satte lagmannsretten straffen til 1 år og 9 måneder. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett, som satte straffen til 2 år, hvorav 6 måneder ble gjort betinget. Vektlagt at tiltalte tok sikte på å gjennomføre behandling for sine problemer, og at han hadde skaffet egen bolig.