Dom i Høyesterett - Straffutmåling i forbindelse med falske kredittkort

Høyesterett avsa 26. mars 2009 dom HR-2009-693-A om straffutmåling for tre tiltalte med mindre sentrale roller i en stor sak som bl.a. omfattet innførsel av falske kredittkort, ulovlig avlesning (”skimming”) av ekte kort i Norge, produksjon av falske kort, og et stort antall betalingstransaksjoner som i de fleste tilfellene skjedde etter avtale med innehaverne av betalingsterminalene.

Avgjørelse    30. mars 2009    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 26. mars 2009 dom HR-2009-693-A om straffutmåling for tre tiltalte med mindre sentrale roller i en stor sak som bl.a. omfattet innførsel av falske kredittkort, ulovlig avlesning (”skimming”) av ekte kort i Norge, produksjon av falske kort, og et stort antall betalingstransaksjoner som i de fleste tilfellene skjedde etter avtale med innehaverne av betalingsterminalene.

Høyesterett uttalte seg om det generelle straffenivået i saker som dette, og trakk linjer til pengefalsk. Kortbedragerier av denne typen rammer grunnleggende forutsetninger i det økonomiske systemet. Samfunnsstraff vil normalt vil være lite aktuelt i slike saker.

Straffen for en som hadde medvirket til produksjon av et par hundre falske kredittkort, ble satt til fengsel i ett år og tre måneder. Åtte måneder ble gjort betinget, ettersom anken til Høyesterett var blitt liggende hos påtalemyndigheten i ca. ti måneder. For en som hadde forsøkt å medvirke til andres anskaffelse av falske kredittkort med sikte på bedragerier i utlandet, ble straffen satt til fengsel i ti måneder, hvor fem måneder ble gjort betinget på grunn av saksbehandlingstiden. En restauranteier som, mot en del av utbyttet, hadde tillatt sin betalingsterminal brukt ved bedrageriene overfor kortselskapene, fikk en straff av fengsel i 120 dager. Straffen ble i sin helhet ble gjort betinget på grunn av tidsmomentet.