Dom i Høyesterett - Straffutmåling og lovanvendelse ved innførsel av amfetamin med svært lav styrkegrad

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1534-A hvor A etter å ha innført 168,7 gram amfetamin med svært lav styrkegrad ble dømt til seks måneder fengsel i medhold av straffeloven § 162 første ledd.

Avgjørelse    21. september 2010    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1534-A hvor A etter å ha innført 168,7 gram amfetamin med svært lav styrkegrad ble dømt til seks måneder fengsel i medhold av straffeloven § 162 første ledd.

Lagmannsretten hadde med dissens dømt A etter straffeloven § 162 andre ledd til fengsel i åtte måneder idet den fant at As planlagte innførsel og utpregede profitthensyn førte til at det samlet sett var riktig å regne forholdet som en grov narkotikaovertredelse. Dette selv om amfetaminen hadde en styrkegrad på 1 prosent, noe som ved omregning til ”normal” styrkegrad på ca 38 prosent ville gitt et kvantum på ca 4,5 gram. Hvis man sammenlignet med stoff med styrkegrad 20 prosent, som er den oppstilte nedre grense for normalnivået, ble kvantumet fortsatt meget langt fra terskelverdien som er ca 50 gram for amfetamin.

Høyesterett uttalte at det følger av ordlyden i § 162 andre ledd at overtredelsens karakter er relevant ved vurderingen av om en narkotikaforbrytelse er grov. Men for at den avgrensning mellom første ledd og andre ledd og mellom andre og tredje ledd, som er søkt etablert gjennom praksis, skal kunne tjene som rettesnor, er det nødvendig at stoffets art og kvantum må være de sentrale momenter i vurderingen. Dette syntes også å ha vært lovgivers forutsetning, jf. Ot.prp.nr.23 (1983-1984) side 29 og forarbeidene til den nye straffeloven; Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 410. Det understrekes der at det ved vurderingen av om narkotikaforbrytelsen er grov særlig er stoffets farlighet og mengde som vil være viktig.

Etter dette omsubsumerte Høyesterett forholdet til straffeloven § 162 første ledd og utmålte straffen til seks måneder fengsel.