Dom i Høyesterett - straffutmåling etter grov fartsovertredelse

Høyesterett avsa 9. april 2003 dom i sak om straffutmåling etter grov fartsovertredelse med motorsykkel. Tiltalte ble på grunn av lav alder idømt samfunnsstraff.

Avgjørelse    22. april 2003    👤Knut Davidsen

I dommen diskuteres spesielt om det på grunn av domfeltes alder bør reageres med samfunnsstraff. Domfelte ble i tingretten dømt til 18 dagers fengsel. Anke til lagmannsretten ble forkastet. Lagmannsretten la her vekt på at det dreide seg om en grov fartsovertredelse og at allmennpreventive hensyn derfor talte for ubetinget fengsel. I Høyesterett ble straffen i tingrettens dom endret til samfunnsstraff i 36 timer og en ubetinget bot på 3.000 kroner.