Dom i Høyesterett - straffutmåling for vold og trusler mot politiet

Høyesterett avsa 26. oktober 2004 dom i sak om straffutmålingen for to forbrytelser mot straffeloven § 127 - vold mot politiet - og to trusler ved de samme anledningene. Spørsmål om det kunne anvendes samfunnsstraff, jf. straffeloven § 28 a.

Avgjørelse    29. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Domfelte var dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager betinget. Straffen var en fellesstraff med en tidligere dom. Anke til lagmannsretten for å få omgjort til samfunnsstraff førte ikke frem, og saken ble anket til Høyesterett. Høyesterett ga domfelte delvis medhold på grunn av hans positive utvikling, han var kommet i behandling og et lengre opphold i fengselet kunne ødelegge for behandlingsopplegget. Straffen ble satt til 60 timers samfunnsstraff og 30 dager ubetinget fengsel, den siste delen av straffen på grunn av at de pådømte forholdene av allmennpreventive hensyn bør føre til ubetinget fengsel.