Dom i Høyesterett - Straffutmåling ved forsikringsbedrageri

Høyesterett avsa 19. september 2008 dom i sak om straffutmåling ved forsikringsbedrageri – straffeloven § 272. Tiltalte ble funnet skyldig i lagmannsretten i å ha fått en bekjent til å få noen til å tenne på en 100 år gammel bygning som tiltalte hadde eierinteresser i. Forsikringsselskapet betalte ut i alt kr 8 628 024 etter brannen.

Avgjørelse    30. september 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 19. september 2008 dom i sak om straffutmåling ved forsikringsbedrageri – straffeloven § 272. Tiltalte ble funnet skyldig i lagmannsretten i å ha fått en bekjent til å få noen til å tenne på en 100 år gammel bygning som tiltalte hadde eierinteresser i. Forsikringsselskapet betalte ut i alt kr 8 628 024 etter brannen.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at straffenivået kunne settes til fengsel i to år og tre måneder. Hovedspørsmålet var hvor stor del av straffen som skulle gjøres betinget, ettersom saken var i overkant av 6 ½ år gammel da Høyesterett avsa dom. Høyesterett kom til at ett år og tre måneder av straffen skulle gjøres betinget. Høyesterett tok ikke stilling til om det forelå brudd på kravet om avgjørelse innen ”rimelig tid” i EMK artikkel 6 nr. 1, ettersom retten mente at dette ikke hadde innvirkning på hvor stor del av straffen som skulle være på vilkår.