Dom i Høyesterett - Straffutmåling ved innførsel av amfetamin med lav styrkegrad

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak om straffutmåling ved innførsel og forsøk på erverv av et meget betydelig kvantum narkotika – ca. 14 kg amfetamin med en styrkegrad på 7 %, jf. straffeloven § 162 tredje ledd 1. punktum. Hovedproblemstillingen var hvilket utslag den lave styrkegraden skulle ha.

Avgjørelse    30. oktober 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 23. oktober 2008 dom i sak om straffutmåling ved innførsel og forsøk på erverv av et meget betydelig kvantum narkotika – ca. 14 kg amfetamin med en styrkegrad på 7 %, jf. straffeloven § 162 tredje ledd 1. punktum. Hovedproblemstillingen var hvilket utslag den lave styrkegraden skulle ha.

For to av de domfelte skulle det utmåles straff for innførsel av 14 kg amfetamin med en styrkegrad på 7 %. Mengden stoff tilsa isolert sett en straff omkring ni års fengsel. Korrigert for at stoffet var så oppblandet at det ikke var egnet for inntak ved sprøyte, ble straffen satt til fengsel i seks år. For den tredje domfelte var det tale om forsøk på erverv av det samme partiet. Forsøket lå i det nedre sjikt av det straffbare, og det måtte også for hans del korrigeres for den lave styrkegraden. Straffen ble satt til fengsel i tre år.