Dom i Høyesterett - straffutmåling ved uaktsom legemsbeskadigelse

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder straffumåling ved uaktsom legemsbeskadigelse forvoldt ved motorvogn, jf. straffeloven § 237. Dissens.

Avgjørelse    22. oktober 2008    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder straffumåling ved uaktsom legemsbeskadigelse forvoldt ved motorvogn, jf. straffeloven § 237. Dissens.

Flertallet i Høyesterett kom til at den meget lave hastigheten som bilføreren holdt ved påkjørselen - av tingretten betegnet som "sneglefart" - åpnet for bruk av betinget fengselsstraff med tillegg av en bøtestraff. Selv om ethvert sammenstøt mellom et kjøretøy og en myk trafikkant kan føre til personskader, vil risikoen for alvorlige personskader lett være større ved høyere hastigheter enn den som ble benyttet her. Det hadde gått om lag to år og en måned fra påkjørselen. Den noe lange saksbehandlingstid talte også for at straffen ble gjort betinget.