Dom i Høyesterett - Straffutmåling ved gjentatt promillekjøring

Høyesterett avsa 26. september 2008 dom i sak om straffutmåling ved gjentatt promillekjøring - vegtrafikkloven § 31 tredje ledd.

Avgjørelse    2. oktober 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 26. september 2008 dom i sak om straffutmåling ved gjentatt promillekjøring - vegtrafikkloven § 31 tredje ledd.

A ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 30000 kroner for å ha kjørt bil med 0,94 i promille. Når straffen ikke ble gjort betinget, var det fordi han 12 år tilbake var dømt for promillekjøring, da med 1,74 i promille. Lagmannsretten forkastet anken, og ila ham saksomkostninger på 5000 kroner.

Spørsmålet i saken var om det forelå særlige hensyn som kan tilsi å fravike hovedregelen om ubetinget fengselsstraff for gjentatt promillekjøring. Høyesterett fant at det første tilfellet av promillekjøring lå langt tilbake i tid, og bemerket at kjøringen den gang skjedde på en parkeringsplass og hadde begrenset skadepotensial. Høyesterett gjorde straffen om til betinget fengselsstraff.