Dom i Høyesterett - straffutmåling ved skatte- og avgiftsunndragelser

Høyesterett avsa 8. februar 2005 dom i sak om straffutmåling ved skatte- og avgiftsunndragelser, særlig spørsmålet om og i hvilken utstrekning nivået ved forhøyet tilleggsskatt og -avgift skal være bestemmende for bøtefastsettelsen. Dissens.

Avgjørelse    17. februar 2005    👤Knut Davidsen   

Grunnlaget for saken var overtredelse av merverdiavgiftsloven, ligningsloven og straffeloven. Domfelte hadde drevet salg av kosttilskudd, uten at virksomheten var registrert i merverdiavgiftsregisteret, uten at det ble ført noen form for regnskap og uten at inntektene ble oppgitt til ligningsmyndighetene. Tingretten la til grunn at domfelte i de tre årene han drev omsatte for i alt 2.277.209 kroner. En inntekt på minst 598.109 kroner var blitt unndratt fra beskatning, og at unndratt merverdiavgift i perioden utgjorde 365.618 kroner. For unndragelsene ble han dømt til 90 dagers fengsel, bot på 290.000 kroner og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i tre år. Lagmannsretten nedsatte boten til 150.000 kroner. Domfelte anket til Høyesterett over lovanvendelsen og straffutmålingen. Påtalmyndigheten anket over straffutmålingen og anførte at boten og den subsidiære fengselsstraffen var satt for lavt. Flertallet i Høyesterett satte ned boten til 100.000 kroner, mens mindretallet stadfestet lagmannsrettens domsslutning.