Dom i Høyesterett - Strøkservitutt

Høyesterett avsa 11. mars 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en strøkservitutt om villamessig bebyggelse hadde falt bort som følge av en reguleringsplan for den aktuelle eiendommen, og om søksmålsvilkårene i tvistemålsloven § 54 var oppfylt. Dissens.

Avgjørelse    12. mars 2008    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 11. mars 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en strøkservitutt om villamessig bebyggelse hadde falt bort som følge av en reguleringsplan for den aktuelle eiendommen, og om søksmålsvilkårene i tvistemålsloven § 54 var oppfylt. Dissens.

Bakgrunnen for saken var utbygging av blokker på en eiendom i et villaområde. Utbygger ble ved erverv av eiendommen gjort oppmerksom på en tinglyst servitutt fra 1911. Servitutten inneholdt et krav om at eiendommen skulle ha villamessig bebyggelse. En nabo protesterte og fikk etter flere runder i rettsapparatet til slutt medhold i Høyesterett i at blokkene var blitt oppført i strid med den tinglyste servitutten og at servitutten ikke var bortfalt som følge av reguleringsplanen. Naboen fikk også tilkjent saksomkostninger i alle instanser.