Dom i Høyesterett - tidspunkt for forsikringsdekning

Høyesterett avsa 15. april 2009 dom HR-2009-801-A om tvist ved forsikringsoppgjøret etter brann. Spørsmålet er på hvilket tidspunkt det ble etablert ny forsikringsdekning ved premiebetaling etter at den tidligere forsikringen var opphørt på grunn av betalingsmislighold, jf. forsikringsavtaleloven § 5-2 tredje ledd 

Avgjørelse    23. april 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. april 2009 dom HR-2009-801-A om tvist ved forsikringsoppgjøret etter brann. Spørsmålet er på hvilket tidspunkt det ble etablert ny forsikringsdekning ved premiebetaling etter at den tidligere forsikringen var opphørt på grunn av betalingsmislighold, jf. forsikringsavtaleloven § 5-2 tredje ledd 

Sameiet Stasjonsveien 9 i Porsgrunn hadde forsikret eiendommen i If Skadeforsikring NUF. Forsikringspremien ble ikke betalt innen fristen og forsikringsavtalen opphørte. Premien ble imidlertid betalt på et senere tidspunkt, og det følger av forsikringsavtaleloven § 5-2 tredje ledd at en slik betaling skal anses som en anmodning om ny forsikring. 

Den 4. august 2004 kl. 01.45 oppsto brann i eiendommen og bygningsmassen ble totalskadet. 

Forsikringstakeren gjorde gjeldende at innbetalingsblanketten for forsikringspremien ble postlagt 3. august 2004, og anførte at forsikringen derfor var i kraft fra og med 4. august 2004 kl. 00.00. Forsikringsselskapet bestred at postlegging av bankgiro til betaling er tilstrekkelig til å etablere en ny forsikringsavtale, og anførte at det uansett ikke kunne legges til grunn at postleggingen skjedde 3. august 2004. 

Det spørsmål saken reiste var hva som kreves for at en ny forsikring etter forsikringsavtaleloven § 5-2 tredje ledd skal ta til å gjelde. If hevdet at spørsmålet var uttømmende regulert av forsikringsavtaleloven § 5-2 tredje ledd, jf. § 3-1, noe som ble hevdet å innebære at ny forsikring tok til å løpe dagen etter at selskapet hadde mottatt premiebeløpet. Sameierne anførte at betalingstidspunktet ble regulert av forsikringsavtaleloven § 5-3, noe som medførte at forsikringen begynte å løpe fra dagen etter at betalingsoppdraget ble sendt banken. Sameierne fikk medhold av Forsikringsskadenemnda og tingretten, mens If fikk medhold av lagmannsretten. Høyesterett tok sameiernes anke til følge.