Dom i Høyesterett - Tilbakebetaling av passasjer- og seteavgift.

Høyesterett avsa 28. mai 2008 dom i sak som gjaldt krav om tilbakebetaling av passasjer- og seteavgift pålagt i strid med EØS-regler.

Avgjørelse    3. juni 2008    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 28. mai 2008 dom i sak som gjaldt krav om tilbakebetaling av passasjer- og seteavgift pålagt i strid med EØS-regler.

Bakgrunnen for saken var en passasjer- og flyseteavgift som ble innbetalt i perioden 1994-2001 til staten for ervervsmessig flyving fra Norge til utlandet. Grunnlaget for avgiften var Stortingets årlige avgiftsvedtak. I desember 1999 uttalte ESA at dette avgiftssystemet var i strid med Norges forpliktelser under EØS-avtalen artikkel 36. Bakgrunnen for ESAs uttalelse var at utenlandstrafikken ble belastet med en større avgift enn innenlandstrafikken. På denne bakgrunn besluttet Stortinget at avgiften med virkning fra 1. april 2001 skulle være lik for alle flyvinger i og fra Norge. Flyselskapet KLM reiste søksmål mot staten for å få tilbakebetalt den del av innbetalt avgift som overskred avgiften for innenlandsfyving. For Høyesterett var sakens hovedspørsmål om det i tilbakebetaling av den uhjemlete avgiften partene var enige om skulle skje, skulle gjøres fradrag for det beløp lagmannsretten rettskraftig hadde fastslått at KLM hadde overveltet på sine passasjerer. Høyesterett ga staten medhold i at staten ved tilbakebetaling av flyavgift kunne gjøre fradrag for avgift som var overveltet på passasjerene. Ilagt tilleggsavgift ble imidlertid satt til side. KLM ble derfor tilkjent kr 2 408 728 (som utgjorde differansen mellom allerede tilbakebetalt tilleggsavgift etter lagmannsrettens dom og den totale tilleggsavgiften på kr 4 817 455).