Dom i Høyesterett - tilbakeholdsrett i ulovlig parkerte kjøretøyer

Høyesterett avsa 3. november 2006 dom i sak om gyldigheten av vedtak i klagesak mot et parkeringsselskap, som drev inntauing av kjøretøyer som var ulovlig parkert på privat grunn. Spørsmålet var om selskapet kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet inntil det skyldige var betalt.

Avgjørelse    7. november 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en bileier som fikk inntauet sin bil, noe han mente det ikke var grunnlag for. Han klaget over grunnlaget for inntauingen og at han ikke fikk utlevert bilen før det skyldige beløpet var betalt. Saken ble etter å ha vært vurdert av Forbrukerombudet oversendt Markedsrådet, som i vedtak hjemlet i markedsføringsloven § 12 første ledd 2. punktum jf. § 9a nedla forbud mot at parkeringsselskapet utøvde tilbakeholdsrett i kjøretøyet. Parkeringsselskapet brakte saken inn for tingretten, som fant Markedsrådets vedtak ugyldig, Markedsrådet hadde etter tingrettens mening ikke kompetanse til å nedlegge forbudet. Staten anket saken til lagmannsretten, som kom til motsatt resultat og gav staten medhold, Markedsrådets vedtak var gyldig. Parkeringsselskapet anket til Høyesterett, som stadfestet tingrettens dom. Høyesterett mente det ville påføre parkeringsselskaper en ekstrabelastning hvis de ikke kunne påberope seg tilbakeholdsretten, men at det var uheldig at det ikke var etablert en betryggende klageordning.