Dom i Høyesterett - tilleggsskatt på grunn av en tidfestingsfeil.

Høyesterett avsa 14. mars 2006 dom i sak som gjaldt prøving av et vedtak om å ilegge tilleggsskatt på grunn av en tidfestingsfeil. Vedtak om tilleggsskatt ble opphevet og ankende parter ble tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Avgjørelse    16. mars 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var salg av et selskap med oppgjør som også innbefattet tilleggsvederlag som skulle utbetales senere. Ligningsnemnda la til grunn at tilleggsvederlaget skulle beskattes samtidig med vederlaget utbetalt ved salgstidspunktet, og ila tilleggsskatt. Etter anke fra selger kom tingretten til at tidfestingen skulle være et senere tidspunkt, og at det ikke var grunnlag for tilleggsskatt. Fylkesskattekontoret anket dommen, og lagmannsretten kom til at hele beløpet kom til beskatning ved salgstidspunktet. Høyesterett opphevet ligningsnemndas vedtak. Retten begrunnet dette med at feilen ble oppdaget før selvangivelsene for utbetaling av tilleggsvederlaget var levert, og la til grunn at skattyterne mest sannsynlig ville ha oppgitt tilleggsvederlaget. Ileggelse av tilleggsskatt etter ligningslovens § 10-2 ville da være å anse som straff, og det ville da ikke være forholdsmessighet mellom handling og reaksjon, jf. uskyldspresumpsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2.