Dom i Høyesterett - "tilståelsesrabatt"

Høyesterett avsa 28. november 2007 dom i sak som gjaldt omfanget av ”tilståelsesrabatt” i FinanceCredit-saken, jf. straffeloven § 59 annet ledd.

Avgjørelse    30. november 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 28. november 2007 dom i sak som gjaldt omfanget av ”tilståelsesrabatt” i FinanceCredit-saken, jf. straffeloven § 59 annet ledd.

Bakgrunnen for saken var en rekke grove bedragerier, dokumentfalsk og brudd på regnskapsloven utført av B og en medtiltalt, A. A fikk i tingretten en dom på ni år uten å erkjenne straffeskyld, mens B fikk en dom på syv årfordi han avga en uforbeholden tilståelse. B anket til lagmannsretten, som forkastet anken. B anket videre til Høyesterett, som kom til at et fradrag på to år var tilstrekkelig, og forkastet anken over fengselsstraffen.