Dom i Høyesterett - Tolking av derivatregelen i narkotikalisten - fenazepam

Høyesterett avsa 16. april 2010 dom HR-2010-630-A, hvor spørsmålet var om benzodiazepinet fenazepam kunne anses som narkotika etter derivatregelen i forskrift om narkotika mv. (narkotikalisten) § 2 annet ledd.

Avgjørelse    21. april 2010    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 16. april 2010 dom HR-2010-630-A, hvor spørsmålet var om benzodiazepinet fenazepam kunne anses som narkotika etter derivatregelen i forskrift om narkotika mv. (narkotikalisten) § 2 annet ledd.

To menn hadde importert og oppbevart ca to kilo fenazepam som har narkotisk virkning på linje med Valium, Vival og lignende preparater, og har en kjemisk struktur som er svært lik stoffer som står på narkotikalisten. De to ble dømt for dette i tingretten. En av dem anket til lagmannsretten og ble frikjent etter at rettens leder i rettsbelæringen la til grunn at narkotikaforskriften ikke ga en tilstrekkelig klar lovhjemmel for å idømme straff, jf. EMK artikkel 7.

Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten. Ved tokningen av begrepet ”derivat av” i narkotikalisten § 2 annet ledd, tas det  utgangspunkt i den kjemiske definisjonen. De sakkyndige for Høyesterett var imidlertid uenige om hvordan begrepet ”derivat” var å forstå i kjemien; om et derivat er et stoff som er kjemisk lik et et annet stoff, eller om et derivat er et stoff som kan avledes eller dannes av et annet stoff. Ved den sistnevnte tolkningen ville fenazepam ikke være et derivat i § 2 annet ledds forstand, ettersom en slik omdanning vil være meget krevende i praksis. Med en slik uklarhet om forståelsen av begrepet derivat, var det ikke tilstrekkelig klar lovhjemmel til å straffe, jf. EMK artikkel 7.

Den av de to som ikke hadde anket selvstendig til lagmannsretten ble også frifunnet, jf. straffeprosessloven § 342 tredje ledd.

Fenazepam ble 24. mars 2010 innført i narkotikalisten og regnes dermed nå som narkotika.