Dom i Høyesterett - trygderett, rettslig årsakssammenheng

Høyesterett avsa 13. juni 2006 dom i sak som gjaldt krav om dekning av utgifter til legehjelp og legemidler etter folketrygdloven § 5-25. Hovedspørsmålet var hvilket krav til rettslig årsakssammenheng som gjaldt etter bestemmelsen.

Avgjørelse    22. juni 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en arbeidstaker, A, som ble skadet på jobb og ble innvilget uførepensjon etter reglene ved yrkesskade. A fremsatte også krav om stønad til legemidler og behandling etter folketrygdloven § 5-25, som gjelder stønad ved yrkesskade. Kravet ble avslått med begrunnelsen at det ikke var årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behandlingsbehovet. A brakte saken inn for Trygderetten, som ved kjennelse stadfestet vedtaket. A brakte saken inn for lagmannsretten, som i dom gav A medhold. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom, og påla også staten å dekke As saksomkostninger for lagmannsretten.