Dom i Høyesterett - tvangsekteskap, trusler om vold

Høyesterett avsa 15. februar 2006 dom i sak hvor far og bror til en kvinne ble dømt til fengselsstraffer for å ha tvunget henne til å inngå ekteskap, jf. straffeloven § 222 andre ledd 1. straffalternativ. Høyesterett skjerpet straffen for begge.

Avgjørelse    16. februar 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var A og B, som ved trusler om vold tvang C til å inngå ekteskap, i tingretten ble dømt til 10 og 8 måneders fengsel. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen, og A og B anket over lovanvendelsen. A og Bs anke ble avvist mens påtalemyndighetens anke ble tillatt fremmet. Lagmannsretten skjerpet straffen for begge, A fikk 1 år og 9 måneder, B fikk 1 år og 5 måneder. De domfelte anket over lovanvendelsen, og Høyesterett kom til at tingretten og lagmannsretten hadde bygd på uriktig forståelse av straffeloven § 222 andre ledd, forholdet gjaldt forsøk - overtredelse av § 222 andre ledd første straffalternativ, jf. § 49. Påtalemyndighetens anke over straffutmålingen ble tatt til følge, straffene ble satt til henholdsvis 2 år og 6 måneder og 2 år.