Dom i Høyesterett - Utlendingsnemndas vedtak om å nekte arbeidstillatelse ugyldig

Høyeserett avsa 25. juni 2009 dom HR-2009-1330-A om prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte arbeidstillatelse og nemndas senere beslutning om ikke å omgjøre vedtaket, jf. utlendingsloven § 8 andre ledd, jf. utlendingsforskriften § 37 sjette ledd, jf. § 21 femte ledd.

Avgjørelse    30. juni 2009    👤Beate Kronen   

Høyeserett avsa 25. juni 2009 dom HR-2009-1330-A om prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte arbeidstillatelse og nemndas senere beslutning om ikke å omgjøre vedtaket, jf. utlendingsloven § 8 andre ledd, jf. utlendingsforskriften § 37 sjette ledd, jf. § 21 femte ledd.

 Den 26 år gamle kvinnen er indisk statsborger men har gått på folkehøgskole i Norge, og var i to år gift i Norge. Mens hun var gift, gikk hun på skole og arbeidet. Da ekteskapet tok slutt fikk hun ikke videre arbeidstillatelse.

 Høyesterett kom til samme konklusjon som lagmannsretten og fant at Utlendingsnemnda hadde lagt til grunn et uriktig eller mangelfullt faktisk grunnlag for sine avgjørelser. Kvinnens situasjon som skilt, kasteløs kvinne i den nordlige delen av India ville bli svært vanskelig. Hennes mor i India var skilt, hadde ikke eget bosted og var ikke i stand til å hjelpe henne. Hun hadde heller ikke mannlige slektninger som kunne beskytte henne. Selv om hun hadde 12 års skolegang i India, ville det være svært vanskelig for henne å få arbeid uten et sosialt nettverk som kunne hjelpe henne. Hun hadde giftet seg med en norsk mann mot familiens vilje og kunne ikke regne med å få noe hjelp hvis hun dro tilbake.

 Når det gjaldt skjønnet som måtte utøves ved vedtaket, bemerket Høyesterett at saken var i kjerneområdet for utlendingsforskriften § 37 sjette ledd. Dette, holdt opp mot det faktum som måtte danne grunnlaget for prognoser om hva som venter A om hun måtte vende tilbake til India, gjorde det svært vanskelig å se at det kunne være forsvarlig og holdbart å nekte henne arbeidstillatelse.