Dom i Høyesterett - utmåling av pasientskadeerstatning

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder krav om erstatning fra Norsk Pasientskadeserstatning (NPE), jf. skadeserstatningsloven § 3-2a.

Avgjørelse    22. oktober 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. oktober 2008 dom i sak som gjelder krav om erstatning fra Norsk Pasientskadeserstatning (NPE), jf. skadeserstatningsloven § 3-2a.

Spørsmålet er om erstatning for tap i framtidig inntekt og menerstatning skal utmåles etter regelen om standardisert erstatning for barn, skadeserstatningsloven § 3-2a, eller om lovens alminnelige regler kommer til anvendelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 og § 3-2. Anken til Høyesterett over atlagmannsretten har utmålt menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv etter skadeserstatningsloven § 3-2a, forkastet.