Dom i Høyesterett - Utmåling av straff for bistand til flukt

Høyesterett avsa 9. oktober 2008 dom i sak om utmåling av straff bl.a. for overtredelse av straffeloven § 132 annet ledd. Tiltalte hadde tatt på seg å frakte tre passasjerer, hvorav to var navngitte mistenkte etter en skyteepisode på Aker Brygge i Oslo, til Sverige. Tiltalte var en barndomsvenn av en av passasjerene, og han visste at passasjerene var mistenkt for drapsforsøk. Han fikk ikke penger for kjøringen. 

Avgjørelse    24. oktober 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 9. oktober 2008 dom i sak om utmåling av straff bl.a. for overtredelse av straffeloven § 132 annet ledd. Tiltalte hadde tatt på seg å frakte tre passasjerer, hvorav to var navngitte mistenkte etter en skyteepisode på Aker Brygge i Oslo, til Sverige. Tiltalte var en barndomsvenn av en av passasjerene, og han visste at passasjerene var mistenkt for drapsforsøk. Han fikk ikke penger for kjøringen. 

 Det er nå mer enn femti år siden Høyesterett utmålte straff for overtredelse av straffeloven § 132 annet ledd. Det ble derfor lagt til grunn at straffutmålingen kunne foretas på et relativt fritt grunnlag innenfor den øvre strafferammen på fengsel i to år. Ved straffutmålingen måtte alvoret i det forhold den som flykter er mistenkt for, være av vesentlig betydning. Videre må bistandens omfang, varighet og betydning for den som søker å unndra seg strafforfølgning, vektlegges. Det kan også ha betydning hva som er motivet til den som hjelper. Passende straff for den aktuelle overtredelsen, dersom denne skulle vært pådømt isolert, ble ansett å være fengsel i seks måneder.
A var også domfelt for overtredelser av våpenloven, som ble ansett som alvorlige, samt heleri av våpen og penger. Den samlete straffen ble satt til fengsel i ett år og to måneder, med fradrag for 73 dagers varetektsfengsel.