Dom i Høyesterett - Utvisning. Rikets sikkerhet. Utlendingsloven § 30.

Høyesterett avsa 8. november 2007 dom som gjaldt gyldigheten av vedtak etter utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a om at hensynet til rikets sikkerhet gjorde en utvisning nødvendig.

Avgjørelse    9. november 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 8. november 2007 dom som gjaldt gyldigheten av vedtak etter utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a om at hensynet til rikets sikkerhet gjorde en utvisning nødvendig.

Bakgrunnen for saken var en flyktning, A, som kom til Norge i 1991. A ble i 2004 ansett for å tilhøre en organisasjon som samarbeidet med Al Qaida. Utlendingsdirektoratet (UDI) fattet i 2003 vedtak om å tilbakekalle As asylstatus og reisebevis, bosettingstillatelse og tidligere arbeids- og oppholdstillatelse. Samtidig ble det vedtatt at han skulle utvises og innmeldes i Schengens informasjonssystem. A påklaget vedtaket til Utlendingsnemnda. Innen klagesaken var avgjort gikk han til søksmål mot staten med påstand om at vedtaket skulle kjennes ugyldig. Utlendingsnemnda traff vedtak i klagesaken i mai 2005. Klagen ble ikke tatt til følge. På samme måte som UDIs vedtak, var klagevedtaket både begrunnet med at utvisning var nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet, jf. utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a, jf. § 29 første ledd bokstav d, og at A hadde begått grove og/eller gjentatte brudd på utlendingsloven som tilsa utvisning, utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a. A gikk også til søksmål mot staten med påstand om at vedtaket skulle kjennes ugyldig. Tingretten frifant staten og etter As anke ble dette stadfestet av lagmannsretten. A anket til Høyesterett, som stadfestet lagmannsrettens dom.