Dom i Høyesterett - varemerkeloven § 13

Høysterett stadfestet 11. april 2002 Borgarting lagmannsretts dom av 20. juni 2001. Høyesterett har, under tvil, kommet til at merket GOD MORGON for appelsinjuice oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Les dommen her.

Avgjørelse    16. april 2002    👤Dag T Hoelseth