Dom i Høyesterett - varig rett til å ta ut kraft

Høyesterett avsa 3. april 2004 dom i sak om krav fra fem kommuner i Østfold om stedsevarig rett til uttak av kraft fra Borgund kraftverk til selvkostpris. Kommunene tapte i tingretten men fikk medhold i lagmannsretten. Høyesterett frifant kraftverkseieren under dissens.

Avgjørelse    6. april 2004    👤Knut Davidsen   

Kraftverket er i dag eid av Østfold Energi Produksjon AS, som er en rettsetterfølger til Østfold fylkeskommune, som i sin tid sikret seg fallrettigheter i Lærdal og sto for utbyggingen av disse. Borgund kraftverk kom i produksjon i 1974. De fem kommunene som fremsatte kravet gikk ut av produksjonsselskapet med virkning fra 30. september 1994. Grunnlaget for kravet var at de fem kommunene ønsket å utta en andel av kraftproduksjonen som tilsvarte kommunenes innbetalinger til finansieringen av utbyggingen av kraftverket.