Dom i Høyesterett - vegtrafikkloven § 31

Høyesterett avsa 30. januar 2004 dom i sak hvor en mann på 70 år var blitt dømt til 90 dagers fengsel og bot på kr. 20.000 for overtredelse av vegtrafikkloven § 31. Høyesterett kom til at fengselsstraffen kunne utsettes mot at domfelte gjennomførte promilleprogram.

Avgjørelse    4. februar 2004    👤Knut Davidsen


Mannen ble i tingretten dømt til 90 dagers fengsel og en bot på kr. 35.000. Domfelte, som i perioden 1966 til 1992 var straffedømt seks ganger for promillekjøring, anket til lagmannsretten og fikk der nedsatt boten til kr. 20.000. Han anket straffutmålingen videre til Høyesterett for å få gjort fengselsstraffen betinget med vilkår om gjennomføring av promilleprogram, jf. straffeloven § 53 og forskrift 28. juni 1996 nr. 618. Han fikk medhold i at fengselsstraffen kunne utsettes mot at han gjennomførte programmet. Den betingede fengselsstraffen og den idømte boten ble stående uendret.