Dom i Høyesterett - viltloven § 56 jf. § 19

Høyesterett avsa 23. januar 2003 dom i sak som gjaldt domfeltes anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet og utmåling av straff for ulovlig fangst av gaupe.

Avgjørelse    31. januar 2003    👤Knut Davidsen