Dom i Høyesterett - virksomhetsoverdragelse

Høyesterett avsa 31. januar 2006 dom i sak om overføring av aktivitet fra et selskap til et annet i samme konsern medførte at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse.

Avgjørelse    31. januar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var SAS-konsernets overtakelse av aksjene i Braathens ASA. Ved denne overtakelsen fikk SAS virksomheter flere steder som drev side om side. Et samordningsprosjekt mellom selskapene førte til at de fleste forretningsområder ble overført til SAS-konsernets selskaper etter arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte i Braathens innenfor disse forretningsområdene fikk overført sine arbeidsforhold.
For bakketjenestene ble det bestemt at disse skulle nedlegges hos Braathens og kjøpes fra et SAS-selskap. Dette selskapet trengte medarbeidere, og i avtalen ble det lagt inn et punkt om rekruttering av Braathens-ansatte. Ansettelse i SAS-selskapet innebar at de rekrutterte Braathens-ansatte ikke fikk med seg lønnsnivå, stillingsbrøk eller ansiennitet. Over 300 tidligere Braathens-ansatte tok ut stevning mot SAS med krav om at deres arbeidsforhold skulle videreføres. Tingretten kom til at det ikke var virksomhetsoverdragelse, med unntak for ansatte på to flyplasser. Saksøkerne anket til lagmannsretten, som under dissens kom til at det ikke var virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Saken ble anket til Høyesterett, hvor saksøkerne fikk medhold. Høyesterett konkluderte med at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse. Saksøkernes rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Braathens ble dermed overført til SAS, som også måtte dekke saksøkernes saksomkostninger.