Dom i Høyesterett - yrkesskade ved fotballspill

Høyesterett avsa 15. desember 2006 dom i sak som gjaldt avslag på krav om godkjenning av fotballskade som yrkesskade etter folketrygdloven § 13-3. Hovedspørsmålet var forståelsen av begrepet ”arbeidsulykke” i paragrafens annet ledd.

Avgjørelse    20. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en takling i en fotballkamp som påførte spilleren, A, en personskade. Skaden skjedde mens A var yrkesskadedekket. Han søkte om å godkjent skaden som yrkesskade, men fikk avslag fra trygdekontoret. A anket til Trygderetten, som stadfestet trygdekontorets vedtak. Trygderettens vedtak ble av A anket til lagmannsretten, som frifant Staten ved Rikstrygdeverket. A anket videre til Høyesterett, som fant Trygderettens kjennelse ugyldig. Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet ble også dømt til å betale saksomkostningene for A.