Dom i Høyesterett - Yrkesskadeforsikring. Nordsjødykker.

Høyesterett avsa 12. oktober 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om det ved utbetaling av yrkesskadeforsikring til en person som hadde arbeidet som dykker i Nordsjøen, skulle gjøres fradrag for beløp som var utbetalt i henhold til særlige støtteordninger for disse dykkerne.

Avgjørelse    12. oktober 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 12. oktober 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om det ved utbetaling av yrkesskadeforsikring til en person som hadde arbeidet som dykker i Nordsjøen, skulle gjøres fradrag for beløp som var utbetalt i henhold til særlige støtteordninger for disse dykkerne.

Bakgrunnen for saken var en dykker, A, som jobbet i Nordsjøen fra 1986 til 2002. Mange som hadde arbeidet som dykkere i petroleumsvirksomheten var blitt påført helseproblemer. A ble sykmeldt i 2002, og i 2004 ble han innvilget uførepensjon med 100 % uføregrad. For perioden før 1990, da yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft, ble det etablert tre støtteordninger, som A mottok støtte fra. I tillegg krevde A yrkesskadeerstatning med ca. kr 3.000.000. Han fikk ikke medhold i tingretten. Retten mente at utbetalingene fra de særlig støtteordningene for pionerdykkerne i Nordsjøen, hadde «klare likhetstrekk med en utbetaling fra skadevolder», og at dersom det ikke ble gjort fradrag for disse, ville A få dobbel erstatning.  A anket dommen, og søkte samtidig om at anken skulle bringes direkte for Høyesterett, noe han fikk medhold i. Høyesterett kom, under dissens fra en dommer, til at A hadde krav på ca. kr 2.600.000 fra yrkesskadeforsikringen. Det var gjort fradrag på kr 400.000 for utbetalinger fra to av de særlige støtteordningene for dykkere.