Dom i Høyesterett – advokatbevilling, erstatning

Høyesterett avsa 7. april 2005 dom i sak om tilbakekalt advokatbevilling, krav på ny bevilling og om staten var ansvarlig for økonomisk tap som følge av avslaget. Dissens.

Avgjørelse    11. april 2005    👤Knut Davidsen   

Advokaten fikk etter bokettersyn advarsel om tilbakekall av bevillingen. Fristen for å rette opp feilene ble oversittet, og advokatens bevilling ble tilbakekalt. Manglende regnskaper ble etter hvert levert, og advokaten søkte om å få tilbake bevillingen, men dette ble ikke innvilget. Først etter ca. ett år ble han innvilget ny bevilling. Høyesterett kom til, under dissens, at Staten v/Advokatbevillingnemnden var erstatningsansvarlig for tiden advokaten var uten bevilling, at lagmannsrettens dom ble opphevet og at saken skulle hjemvises til lagmannsretten for behandling av erstatningsberegningen. Advokaten ble tilkjent saksomkostninger for Høyesterett.