Dom i Høyesterett – avskjed grunnet nedlasting av pornografisk materiale

Høyesterett avsa 22. april 2005 dom i sak om gyldigheten av avskjed begrunnet i arbeidstakerens nedlasting av pornografisk materiale ved bruk av arbeidsgivers dataanlegg.

Avgjørelse    22. april 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for avskjedene var at flere ansatte på en oljeinstallasjon i Nordsjøen surfet på Internett via oljeselskapets dataanlagg, og søkte etter og lastet ned pornografisk materiale. Av tretten ansatte fikk seks skriftlig irettesettelse, mens syv ansatte fikk tilbud om å si opp arbeidsforholdet og dermed beholde lønn i oppsigelsestiden. Fem av de ansatte valgte å si opp, mens de to siste ble meddelt avskjed. De gikk til sak mot selskapet og fikk i tingretten avskjedene kjent ugyldig og ble tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Saksomkostninger ble ikke tilkjent. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom når det gjaldt avskjedene og saksomkostningene, men frifant selskapet for krav om erstatning. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom, men kom til at selskapet måtte betale erstatning. Kravet ble imidlertid redusert fordi de ansattes opptreden måtte tillegges betydelig vekt ved erstatningsutmålingen. De to ansatte ble og tilkjent saksomkostninger.